Wednesday, 25 May 2016

Tiga Aspek Penting yang Perlu Dititikberatkan oleh Seseorang Pekerja bagi Mencapai Mardhatillah (Keredhaan Allah)

Tiga Aspek Penting yang Perlu Dititikberatkan oleh Seseorang Pekerja bagi Mencapai Mardhatillah (Keredhaan Allah)

Mardhatillah bermaksud mendapat keredhaan Allah SWT. Kesan kejayaan mendapatkan keredhaan Allah SWT sekaligus membolehkan seseorang pekerja itu berjaya mendapatkan al-falah iaitu kejayaan di dunia dan akhirat (Muhammad Syukri Salleh, 2003). Oleh sebab itu, Mardhatillah hendaklah dijadikan matlamat akhir dalam mencari rezeki bagi seseorang pekerja tidak kira dalam bidang apapun bidang pekerjaan yang diceburinya sama ada dalam sektor kerajaan seperti bidang pentadbiran, pengurusan, dan pendidikan, mahupun sektor swasta seperti bidang perniagaan, pengeluaran, pertanian, dan seumpamanya.

Antara aspek yang perlu dititikberatkan oleh seseorang pekerja bagi mendapatkan mardhatillah ini ialah seperti ketauhidan semata-mata hanya kepada Allah SWT, penjagaan syariat yang bersungguh-sungguh, dan penjagaan akhlak dengan Allah SWT (Muhammad Syukri Salleh, 2003). Ketiga-tiga aspek ini sangat penting dalam melakukan sesebuah pekerjaan sekaligus mampu mendapatkan Mardhatillah yang dicari-cari oleh setiap insan Mukmin.

Aspek pertama iaitu ketauhidan semata-mata hanya kepada Allah SWT sangat penting bagi mendapatkan Mardhatillah. Oleh sebab itu, seseorang pekerja hendaklah melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan niat yang ikhlas atau dengan bahasa yang lebih tepat lagi sesuatu pekerjaan yang dilakukan itu hendaklah diniatkan semata-mata hanya untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT.

Antara tanda yang boleh dirasai jika wujudnya perasaan ikhlas dalam diri seseorang pekerja itu adalah seperti hatinya tidak terkesan dengan sebarang pujian mahupun sebarang kejian daripada manusia, sebaliknya setiap sesuatu yang dilakukan berkaitan pekerjaannya diakukan semata-mata bagi mendapatkan keredhaan Allah SWT. Jika sesuatu kerja yang dilakukan oleh seseorang pekerja membolehkannya mendapat pujian manusia, pujian tersebut seharusnya dikembalikan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Sebaliknya, seseorang pekerja itu hendaklah berusaha memperbaiki kualiti kerjanya jika sesuatu pekerjaan yang dilakukan membuatkannya mendapat kritikan oleh pihak lain (Muhammad Syukri Salleh, 2003).

Aspek kedua pula ialah aspek penjagaan syariat yang bersungguh-sunguh. Penjagaan syariat yang bersungguh-sungguh hendaklah dilaksanakan sewaktu bekerja. Hal ini bermaksud, seseorang pekerja itu hendaklah melaksanakan setiap tuntutan syariat sama ada dalam bentuk ibadah, muamalat mahupun munakahat (Muhammad Syukri Salleh, 2003). Oleh sebab itu sesuatu pekerjaan itu hendaklah dilakukan selari dengan tuntutan syariat seperti menutup aurat dan melaksanakan setiap ibadah yang dituntut ke atasnya tanpa meninggalkannya disebabkan oleh sesuatu pekerjaan itu. Selain itu, pekerjaan tersebut hendaklah bebas daripada perkara yang bertentangan dengan muamalat dan munakahat dalam Islam iaitu seperti melibatkan riba mahupun rasuah.

Aspek yang ketiga yang perlu dititikberatkakan oleh seseorang pekerja ialah aspek akhlak dengan Allah SWT. Aspek akhlak dengan Allah SWT ini hendaklah dijaga dengan bersungguh-sungguh. Hal ini bermaksud setiap pekerja itu hendaklah membuang setiap sifat mazmumah atau sifat buruk yang ada dalam dirinya. (Muhammad Syukri Salleh, 2003). Antara sifat mazmumah yang perlu dibuang sewaktu melakukan sesuatu pekerjaan adalah seperti sifat malas, sombong, pentingkan diri sendiri, ujub, dan seumpamanya. Kejayaan membuang sifat-sifat mazmumah ini sekaligus akan menjadikan kita berakhlak kepada Allah SWT dan mampu mencapai Mardhatillah.

Ketiga-tiga aspek ini iaitu ketauhidan semata-mata hanya kepada Allah SWT, penjagaan syariat yang bersungguh-sungguh, dan penjagaan akhlak dengan Allah SWT merupakan tiga aspek yang sangat penting yang perlu dititikberatkan oleh seseorang pekerja bagi mencapai Mardhatillah. Sesungguhnya, dengan menitikberatkan pelaksanaan ketiga-tiga aspek ini usaha yang dilakukan oleh seseorang pekerja itu tidak akan dipandang sia-sia oleh Allah SWT sebaliknya, pekerja tersebut akan mendapat Mardhatillah dengan syarat semua pekerjaan yang dilaksanakan itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya kerana Allah SWT. Kesan kejayaan mendapatkan Mardhatillah ini sekaligus membolehkan seseorang pekerja itu berjaya mendapatkan al-falah iaitu kejayaan di dunia dan akhirat (Muhammad Syukri Salleh, 2003). Oleh sebab itu Mardhatillah ini hendaklah dijadikan sebagai matlamat akhir dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan bukannya gaji mahupun sanjungan semata-mata.

Bibliografi

Muhammad Syukri Salleh. (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam, KL: Zebra Editions dan Pulau Pinang: Projek pengurusan pembangunan Islam (IDMP) Universiti Sains Malaysia (USM).


Monday, 18 April 2016

Sumber Alam Sebagai Peralatan Pembangunan di Sesebuah Syarikat Pengeluaran Produk.

Sumber Alam Sebagai Peralatan Pembangunan di Sesebuah Syarikat Pengeluaran Produk.

Sumber alam sebagai peralatan pembangunan merupakan prinsip pembangunan berteraskan Islam (PBI) yang kelima yang diperkenalkan oleh Muhammad Syukri Salleh. Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003), sumber alam sebagai peralatan pembangunan bermaksud sumber yang meliputi sumber dari langit, bumi, laut dan cakerawala ini boleh digunakan sebagai peralatan dalam melaksanakan pembangunan umat Islam. Namun begitu, wujudnya perbezaan pandangan antara Barat dengan pandangan Islam berkaitan sumber alam. Hal ini demikian kerana, masyarakat Barat memandang sumber alam sebagai terhad sebaliknya Islam memandang sumber alam sebagai tidak terhad.

Pandangan Islam ini adalah dari aspek kualiti yang berkaitan dengan konsep keberkatan sesuatu rezeki dan bukannya dari segi kuantiti. Sesuatu sumber itu jika terdapat berkat padanya akan terasa cukup untuk digunakan oleh seseorang itu walaupun pada kuantitinya ia adalah sedikit sebaliknya pula terjadi jika sesuatu rezeki itu tidak berkat.

Sumber alam semulajadi boleh digunakan manusia untuk membangunkan alam ini asalkan ia tidak bercanggah dengan syariat Islam kerana tujuan diciptakan sumber alam semulajadi di dunia ini adalah untuk dijadikan peralatan manusia bagi melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Selain itu, sumber-sumber alam ini sebenarnya banyak digunakan di syarikat-syarikat pengeluaran. Antaranya adalah seperti syarikat kayu-kayan, syarikat minyak, syarikat pengeluaran makanan-makanan ringan seperti syarikat keropok, syarikat kerepek dan pelbagai jenis syarikat lagi termasuklah syarikat yang berasaskan industri kecil dan sederhana (iks). Kesemua syarikat ini sebenarnya menghasilkan produknya melalui sumber alam semulajadi yang diciptakan Allah SWT untuk kegunaan hamba-hambanya.

Pandangan Barat dengan pandangan Islam adalah amat berbeza sama sekali. Barat mengangap sumber alam itu terhad dan jika tidak digunakan secara sistematik sumber-sumber ini akan habis. Sebaliknya pula, agama Islam memandang sumber alam sebagai tidak terhad. Hal ini adalah kerana adanya konsep tauhid, pengagihan dan konsep rezeki dalam Islam.  Rezeki sebenarnya telah ditetapkan sebelum kita lahir ke dunia lagi. Antara firman-Nya berkaitan rezeki adalah seperti dalam surah Saba’ yang bermaksud:

“Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan menyempitkan (siapa yang dikehendakiNya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”.

                                                                                             (Surah Saba’, 34:39)

Ayat dia atas membuktikan bahawa Allah SWT yang berkuasa mengatur rezeki seseorang. Oleh sebab itu, pengekskploitasian sesuatu sumber alam tidak akan menjamin bertambahnya rezeki seseorang. Dewasa ini dapat kita lihat kebanyakan individu mahupun syarikat berebut-rebut untuk mengeksploitasi sumber alam dengan sebanyak mungkin tanpa mengambil kira kesan yang mungkin timbul jika ia tidak diuruskan dengan cara yang sepatutnya. 

Penggunaan sumber pokok dan kayu-kayan yang melampau seperti melalui aktiviti pembalakan bukan sahaja merosakkan alam ini malah boleh mendatangkan banjir besar akibat kekurangan tempat tadahan hujan. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas di kawasan-kawasan tertentu di negara kita yang telah mengalami banjir kilat dan banjir lumpur akibat kekurangan kawasan tadahan hujan kerana pembalakan besar-besaran. Oleh sebab itu, kesemua sumber alam ini hendaklah diuruskan dengan baik dan dijadikan peralatan pembangunan tauhid umat Islam. Oleh sebab itu seseorang manusia dan sesebuah syarikat itu tidak sepatutnya mengeksploitasi sumber alam ini sebaliknya menjadikan sumber alam ini sebagai peralatan pembangunan kerana Allah SWT berjanji akan memberikan rezeki kepada hambanya yang bertakwa dan bukannya yang berebut akan sumber-sumber ini.

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan, dan diberikanNya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah mencukupkan keperluannya".

                                                                                       (Surah at-Talaq 65: 2-3)Bibliografi

Fadzila Azni Ahmad. (2016). Kuliah pengajian SYW501 pengurusan Institusi pembanguna Islam.

Mohd Shukri Hanapi. (2016). Kuliah pengajian SXW501 Pembangunan Berteraskan Islam.

Muhammad Syukri Salleh. (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam, KL: Zebra Editions dan Pulau Pinang: Projek pengurusan pembangunan Islam (IDMP) Universiti Sains Malaysia (USM).

Nursyirah. (2011). Yakinilah janji Allah bahawa setiap manusia telah ada rezeki untuknya. Diakses dari https://nursyirah.wordpress.com/2011/04/23/yakinilah janji Allah bahawa setiap manusia telah ada rezeki untuknya pada 18 April 2016.


Monday, 14 March 2016

Manusia Sebagai Pekerja dan Pelaku Pembangunan di Institusi Pembangunan Islam

Manusia merupakan khalifah di muka bumi dan ia direkodkan di dalam al-Qur’an yang bermaksud:
Maksudnya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”
(Surah al-Baqarah 2: 30)
Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003), manusia sebagai pelaku pembangunan bermaksud manusia merupakan khalifah Allah SWT yang diutus untuk mengimarahkan alam ini. Manusia harus sedar bahawa Allah SWT merupakan pemilik mutlak alam ini dan tugas manusia sebagai seorang khalifah adalah dengan mengimarahkan alam ini. Hal ini bermaksud seseorang manusia itu hendaklah mengimarahkan ataupun memakmurkan setiap sesuatu itu dengan cara Islam termasuklah dengan cara memakmurkan institusi pembangunan Islam. Institusi islam seperti institusi masjid, institusi pendidikan, dan pejabat-pejabat tertentu seharusnya melaksanakan pembangunan dengan cara yang telah dianjurkan Islam.

Manusia sebagai pelaku pembangunan di sesebuah institusi boleh dirujuk sebagai seorang pekerja atau majikan di sesebuah institusi hendaklah amanah dalam menunaikan setiap tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan kata lain seseorang pekerja di sesebuah di intitusi hendaklah menjauhi setiap sifat mazmumah atau sifat tercela ketika melaksanakan kerja dengan cara kuat berusaha, datang awal ketempat kerja, tidak membuang masa, jujur, amanah serta menjadikan setiap kerja sebagai ibadah sesuai dengan peranan seorang hamba yang sebenar.

Para pekerja di sesebuah institusi dewasa ini kebanyakkannya kelihatan sudah lari dari tanggungjawab sebagai seorang khalifah yang sebenar. Dapat kita lihat kebanyakan pekerja di sesebuah syarikat atau institusi termasuklah institusi pembangunan Islam hari ini kurang amanah dalam menjalankan tanggungjawab selaku seorang pekerja. Mereka dengan sewenang-wenangnya mengamalkan rasuah, suka mencuri tulang, melakukan kerja dengan sambil lewa dan tidak efisien dalam menjalankan tanggungjawab. Hal ini demikian kerana kurangnya perasaan bertuhan lantas mereka melakukan sesuatu kerja itu hanya untuk mendapatkan gaji atau wang ringgit.

Pelaku pembangunan seharusnya sentiasa peka dengan tanggungjawab yang digalas dan hendaklah melakukan sesuatu kerja dan tanggungjawab serta tidak meninggalkan syariat yang dianjurkan agama agar usahanya akan dilimpahi barakah dan diredhai. Selain itu, peranan seseorang pelaku pembangunan tersangatlah penting kerana ia akan memberi kesan yang besar keatas kerja dan institusi tempat kerjanya. Seseorang pelaku pembangunan yang baik akan menjadikan institusi itu berkualiti, dan dapat menghasilkan produk dan keluaran yang bermutu dan seterusnya menjadikannya dipandang tinggi dan dipercayai.

BIBLIOGRAFI
Mohd Shukri Hanapi. (2013). Pola tasawur pembangunan dalam al-Qur’an: Kajian tafsir tematik. Workshop antarabangsa pembangunan berteraskan Islam Ke-6.

Mohd Shukri Hanapi. (2014). Tasawur Islam dan pembangunan). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Syukri Salleh. (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam, KL: Zebra Editions dan Pulau Pinang: Projek pengurusan pembangunan Islam (IDMP) Universiti Sains Malaysia (USM).